Bendros sutarties sąlygos

Bendrosios sutarties sąlygos

Bendrosios dalyvavimo sąlygos

1. Bendrosios taisyklės.

Organizuotų turistinių kelionių, nurodytų kataloge ir interneto svetainėje www.r.pl, organizatorius, t. y. kelionių organizatorius (pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymą) yra akcinė bendrovė „Rainbow Tours S.A.“, (toliau – Biuras). Kelionių organizatoriaus duomenys: „Rainbow Tours S.A.“, buveinės adresas Piotrkowska 270, Lodzė (el. paštas sekretariat@r.pl, tel. 42 680 38 20), Lenkijos valstybinio teismų registro (KRS) numeris 0000178650, PVM mokėtojo kodas 725-18-68-136, Kelionių organizatorių ir kelionių pardavimo agentų registro Nr. 157. Registratorius – Lodzės vaivadijos maršalka. Dalyvių ir Biuro teisės ir pareigos reglamentuojamos remiantis dalyvavimo „Rainbow Tours S.A.“ organizuotose turistinėse kelionėse sąlygomis – „Bendrosiomis dalyvavimo sąlygomis“ (toliau – BDS) ir kitomis sąlygomis, pateiktomis skyriuje „Būtina perskaityti“ (toliau kartu – Sąlygos), kurios yra parengtos pagal CK 384 str. ir Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymą ir kurios yra neatsiejama Biuro organizuojamų turizmo paslaugų teikimo sutarties dalis. Sąlygos taikomos visoms organizuotoms turistinėms kelionėms, kurias organizuoja Biuras ir kurios nurodytos kataloge, kitoje rašytinėje Biuro medžiagoje bei jo interneto svetainėje, taip pat vietoje rengiamoms (pasirenkamosioms) ekskursijoms. Sudarydamas sutartį-užsakymą, dalyvis įsipareigoja atidžiai perskaityti katalogą, „Bendrąsias dalyvavimo sąlygas“ ir informaciją, pateiktą skyriuje „Būtina perskaityti“. Pasirašydamas sutartį-užsakymą, Dalyvis (savo ir kitų sutarties-užsakymo Dalyvių vardu) sutinka su šios sutarties sąlygomis ir nuostatomis.

2. Sutarties sudarymas.

Katalogai ir kita rašytinė Biuro informacija, taip pat informacija, pateikta Biuro interneto svetainėje, yra tik pasiūlymas sudaryti sutartį ir nėra laikoma Civiliniame kodekse nurodytu pasiūlymu. Sutartis sudaroma Dalyviui susipažinus su pirmiau nurodytoje medžiagoje pateiktu pasiūlymu ir pasirašius sutartį-užsakymą (savo ir kitų Dalyvių vardu) bei sumokėjus avansą (ne daugiau kaip 30 proc.). Negalima sumokėti didesnės avanso sumos negu nurodyta pirmiau likus daugiau kaip 31 dienai iki išvykimo, šiuo atveju permokos nedelsiant grąžinamos. Sudarant sutartį nepilnamečio asmens vardu, būtina gauti jo tėvų arba globėjų sutikimą su notaro patvirtintais tėvų arba globėjų parašais (jei nepilnametis važiuoja be teisėto globėjo). Sutartis gali būti sudaryta tiesiogiai interneto svetainėje www.r.pl ar pardavimo biuruose dalyvaujant abiem sutarties šalims. Pasirašydamas sutartį-užsakymą, Dalyvis sutinka, kad jo (ir kitų Dalyvių) asmens duomenys būtų tvarkomi, atnaujinami ir naudojami kelionės įgyvendinimo tikslais.

3. Apmokėjimo sąlygos.

Dalyviams taikomos paslaugų kainos yra sutartinės, į jas įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis. Apmokėjimas atliekamas pervedant pinigus į Biuro banko sąskaitą, nurodytą su Dalyviu sudarytoje sutartyje, arba atsiskaitant grynaisiais atvykus į Biurą. Sutartyje nurodytą turizmo paslaugos kainą Dalyvis turi sumokėti likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kelionės pradžios. Biuras turi teisę nutraukti sutartį su Dalyviu, kurio įmoka nebuvo įskaityta į Biuro sąskaitą per nurodytą terminą.

4. Paslaugų pakeitimai.

A. Paslaugų pakeitimai iki kelionės pradžios.

Biuras turi teisę nežymiai pakeisti sutarties sąlygas iki kelionės pradžios, pranešęs apie tai Dalyviui raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną (patvarioji laikmena – tai medžiaga arba įrenginys, kuriame galima įrašyti informaciją ir laikyti ją reikiamą laiką, atsižvelgiant į jos pobūdį ir parengimo ar pateikimo tikslą, tokiu būdu, kad jos nebūtų galima pakeisti, arba suteikiant galimybę atkurti informaciją tokia versija ir forma, kuria ji buvo parengta arba pateikta).
Jei Biuras iki kelionės pradžios yra priverstas pakeisti pagrindines kelionės ypatybes arba negali įvykdyti specialiųjų reikalavimų (dėl kurių įvykdymo Šalys sutiko sutartyje), apie tai nedelsdamas praneša Dalyviui raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną. Šiuo atveju Biuras gali pasiūlyti Dalyviui pakaitinę kelionę, kuri yra lygiavertės ar aukštesnės kokybės. Šiame pranešime Biuras informuoja Dalyvį apie: pakeistas sutarties sąlygas ir galimą šių pakeitimų įtaką kainai; protingą terminą, per kurį Dalyvis privalo pranešti Biurui apie savo sprendimą (t. y. ar Dalyvis patvirtina siūlomą sutarties pakeitimą, ar nutraukia sutartį ir jam yra grąžinami visi jo iki šiol sumokėti pinigai Dalyviui nemokant baudos už sutarties nutraukimą, ar Dalyvis nutraukia sutartį ir pasirenka pakaitinę kelionę); organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimą grąžinant visus Dalyvio iki šiol sumokėtus pinigus ir Dalyviui nemokant baudos už sutarties nutraukimą, jei jis nepraneša apie savo sprendimą Biuro nurodytu terminu; pakaitinę siūlomą kelionę ir jos kainą. Jei sutarties pakeitimas arba pakaitinė kelionė pablogina kelionės kokybę ar sumažina kelionės išlaidas, Dalyvis turi teisę reikalauti atitinkamai sumažinti kainą. Dalyviui nutraukus organizuotos turistinės kelionės sutartį aukščiau nurodytomis sąlygomis, Biuras ne daugiau kaip per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos grąžina Dalyvio arba jo vardu iki šiol sumokėtus pinigus. Šiuo atveju Dalyvis atleidžiamas nuo baudos už sutarties nutraukimą ir atitinkamai taikomos BDS 13 p. nuostatos.
DĖMESIO! Oro vežėjo, išskridimo, išvykimo arba grįžimo laiko pakeitimas, jei dėl to nepasikeičia teikiamų paslaugų apimtis, nelaikomas pagrindinių kelionės ypatybių pakeitimu. Pagrindinių kelionės ypatybių pakeitimu nelaikomas ir ekskursijų eiliškumo pakeitimas, jei įvykdoma visa ekskursijų programa.

B. Paslaugų pakeitimai prasidėjus kelionei.

Jei kuri nors turizmo paslauga nesuteikiama pagal sutartį, Dalyvis privalo apie tai pranešti Biurui (žr. BDS 12 p.). Biuras turi pašalinti nesklandumus, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma arba dėl to atsirastų išlaidų, kurios būtų neproporcingai didelės palyginti su nesklandumų apimtimi ir turizmo paslaugų, su kuriomis jos susijusios, verte. Nepašalinus nesklandumų, atitinkamai taikomos BDS 12 p. ir 13 p. bei 2017 m. lapkričio 24 d. Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo nuostatos.
Kelionių organizatorius, nesuteikęs atitinkamos turistinės kelionės metu pagrindinių paslaugų, numatytų organizuotos turistinės kelionės sutartyje, privalo, nereikalaudamas iš kelionės dalyvio atlyginti papildomų išlaidų, suteikti šios kelionės metu atitinkamas pakaitines paslaugas, taip pat tuo atveju, kai neužtikrinamas organizuotos turistinės kelionės sutartyje suderintas kelionės dalyvio grįžimas į kelionės pradžios vietą. Jei pakaitinių paslaugų kokybė yra blogesnė negu paslaugų, įtrauktų į turistinės kelionės programą, kokybė, kelionių organizatorius kelionės dalyviui atitinkamai sumažina turistinės kelionės kainą.
Tuo atveju, kai neįmanoma užtikrinti Dalyvio grįžimo į šalį pagal sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, Biuras padengia ne daugiau kaip 3 dienų privalomo Dalyvio apgyvendinimo išlaidas, pagal galimybes užtikrindamas sutartyje nustatytos kategorijos apgyvendinimą. Neribotas privalomo apgyvendinimo laikas taikomas ribotos judėsenos asmenims, kurių apibrėžimas pateiktas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2006 dėl neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų teisių keliaujant oru 2 str. a d. (OL, L 204, 2006-07-26, p. 1), taip pat visiems juos lydintiems asmenims, nėščioms moterims ir jaunesniems kaip 18 metų asmenims, keliaujantiems be globėjų, bei asmenims, kuriems reikalinga speciali medicinos pagalba, jei kelionių organizatoriui buvo pranešta apie šių asmenų būklę likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki organizuotos turistinės kelionės pradžios.

5. Paskutinės minutės kelionių kainos ir kainos, taikomos akcijų metu.

Sudarytoje sutartyje nurodyta kaina negali būti keičiama ir Dalyvis neturi teisės reikalauti sumažinti kelionės kainos, jei iki sutarties sudarymo arba po jos sudarymo su Dalyviu šios kelionės kaina sumažinama pagal paskutinės minutės kelionės pasiūlymą, naują paskutinės minutės kelionės pasiūlymą ar kitas Biuro taikomas akcijas. Kelionės kaina nurodyta PLN (Lenkijos zlotais).

6. Vaikams taikomos nuolaidos.

Vaikams taikomų nuolaidų rūšis ir dydžius Biuras pateikia galiojančiame kataloge. Jei vienas iš kelionės Dalyvių yra vaikas, kelionę rezervuojantis ir sutartį sudarantis asmuo privalo apie tai pranešti, nurodyti vaiko amžių ir tikslią gimimo datą bei pateikti atitinkamą dokumentą. Biuras turi teisę patikrinti vaiko amžių pagal jo asmens dokumentus. Jei realus vaiko amžius neatitinka nurodyto, Biuras turi teisę paskaičiuoti ir pareikalauti sumokėti kainą, nurodytą kataloge pagal Dalyvio amžių. Nuolaidos dėl vaiko amžiaus pritaikomos atsižvelgiant į vaiko amžių paskutinę organizuotos turistinės kelionės dieną.

7. Biuro pareigos.

Prieš sudarydamas sutartį, Biuras privalo pateikti Dalyviams informaciją, nurodytą Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo 40 str. Nuo 2006-07-16 d. pagal 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 kelionių organizatorius privalo informuoti Dalyvius apie skrydį vykdantį oro vežėją. Jei sutarties sudarymo dieną oro vežėjas dar nežinomas, Biuras įsipareigoja laikinai nurodyti galimo vežėjo pavadinimą. Pasamdžius oro vežėją, Biuras nedelsdamas apie tai informuoja Dalyvį per agentūrą, kurioje buvo atliktas bilieto rezervavimas. Jei vežėjas pakeičiamas sudarius sutartį, Biuras taip pat nedelsdamas apie tai informuoja Dalyvį. Biuras gali keisti oro vežėjus ir skrydžių numerius, todėl gali pasikeisti skrydžių tvarkaraštis. Biuras nedelsdamas suteikia atitinkamą pagalbą Dalyviui, atsidūrusiam sunkioje situacijoje, įskaitant atvejus, kai kelionės dalyvio grįžimo į jo šalį neįmanoma užtikrinti pagal sutartį dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių. Pirmiau minėta pagalba apima: reikalingos informacijos suteikimą apie medicinos pagalbą, vietinių valdžios institucijų ir konsulinių įstaigų teikiamą pagalbą; pagalbos suteikimą naudojant nuotolinio ryšio priemones, įskaitant elektroninių ryšių priemones, ir pakaitines paslaugas. Šiuo atveju atitinkamai taikomos BDS 4B p. nuostatos.
Biuras gali reikalauti atlyginti suteiktos pagalbos išlaidas, jei sunki situacija susidarė išimtinai dėl Dalyvio tyčios ar didelio neatsargumo. Kompensuojamos išlaidos negali viršyti realių Biuro patirtų išlaidų.

8. Dalyvio teisės.

Dalyvis turi teisę gauti sutartyje numatytas Biuro paslaugas. Kelionės metu Dalyvis turi teisę pasinaudoti profesionalia Biuro atstovų pagalba ir priežiūra. Pagalba dalyviams bus teikiama visais skubiais atvejais, kurie įvyko ne dėl Biuro kaltės (pvz., dėl autobuso avarijos, užsitęsusios muitinės procedūros, stovėjimo pasienyje, skrydžio vėlavimo).

9. Dalyvio pareigos.

Dalyvis privalo laikytis visų Biuro atstovų nurodymų ir rekomendacijų kelionės programai įgyvendinti ir griežtai laikytis sutartyje bei pasiūlyme nurodytų susitikimų vietų ir laikų. Dalyvis privalo turėti kelionės dokumentus (pasą), turistines vizas (jei šių dokumentų gavimo neužtikrina Biuras) bei laikytis muitinės ir valiutų keitimo operacijas reglamentuojančių teisės aktų, galiojančių Lenkijos Respublikoje, tranzito ir paskirties šalyje. Dalyvis privalo laikytis viešosios tvarkos ir saugumo įstatymų (pvz., priešgaisrinės saugos, policijos ir pan.). Vaikai taip pat privalo turėti galiojantį asmens dokumentą – nepaisant jų amžiaus. Dalyvis privalo sumokėti visus vietinius lankymosi vietoje taikomus mokesčius, kurie nėra numatyti sutartyje (pvz., vietines rinkliavas, turisto mokestį, užstatus, apmokėti iš viešbučio telefono atliekamus skambučius, sumokėti už naudojimąsi mini baru ir pan.). Dalyvio nesumokėti mokesčiai išieškomi per Biurą. Dalyvis atsako už Biurui, kitiems dalyviams, viešbučiams, oro vežėjams ir pan. padarytą žalą.

10. Bagažas.

Oro vežėjai nustato leistinus bagažų kiekius. Vienam vyresniam kaip 2 metų keleiviui paprastai leidžiama turėti vieną 5 kg rankinį bagažą ir vieną 20 kg registruotąjį bagažą. Atminkite, kad vykdant tam tikrus skrydžius šie kiekiai gali būti sumažinti dėl didžiausios orlaivio keliamosios galios tam tikru maršrutu apribojimo. Išsamią informaciją apie atskirų vežėjų bagažų kiekius galite rasti interneto svetainės www.r.pl skirtuke „Oro vežėjai“, taip pat Bendrosiose vežėjų vežimo sąlygose. Vaikai iki 2 metų negali turėti nemokamo bagažo. Dėl didžiausios leistinos orlaivio ar autobuso keliamosios galios apribojimo transporto veiklos įstatymuose Biuras / vežėjas turi teisę atsisakyti paimti bagažą, viršijantį pirmiau nurodytus kiekius. Viršydamas nustatytą bagažo kiekį, Dalyvis privalo papildomai sumokėti pagal vežėjo taikomus tarifus. Išsamią informaciją rasite skyriuje „Būtina perskaityti“.

11. Draudimas.

Biuras taiko draudimą pagal 2017 m. lapkričio 24 d. Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymą. Visi grupinių kelionių Dalyviai yra apdrausti bendrovėje „TU Europa S.A.“ (adresas: Gwiaździsta 62, 53-413 Vroclavas). Standartinis draudimo paketas apima: GI – gydymo ir repatriacijos išlaidas (ne daugiau kaip 60 000 PLN), gelbėjimo išlaidas (ne daugiau kaip 10 000 PLN), NAD – nelaimingų atsitikimų draudimą (ne daugiau kaip 5 000 PLN) ir BD – bagažo draudimą (ne daugiau kaip 500 PLN). Standartinis draudimo paketas neapima lėtinių ligų gydymo išlaidų ir mėgėjiško sporto pasekmių šalinimo išlaidų. Už papildomą mokestį galima įsigyti papildomą draudimo apsaugą pagal Rekomenduojamo draudimo (draudimo suma (GI) padidinama iki 260 000 PLN), Rekomenduojamo plius draudimo (draudimo suma (GI) padidinama iki 460 000 PLN) arba Geriausio draudimo (draudimo suma (GI) padidinama iki 860 000 PLN) pasiūlymą. Išsamią informaciją apie draudimo galimybes rasite sutarties skyriuje „Būtina perskaityti“.
Pasirašydamas sutartį-užsakymą, Dalyvis (savo ir kitų sutarties Dalyvių vardu) patvirtina, kad Dalyvių sveikatos būklė leidžia jiems dalyvauti kelionėje. Pagal draudimo bendrovės „TU Europa S.A.“ draudimo sąlygas bagažo draudimas apima tik asmeninius daiktus (drabužius, kosmetikos priemones, smulkius elektroninius įrenginius, vaikų ir neįgaliųjų vežimėlius). Bagažo draudimas neapima lagamino / kelioninio krepšio, įskaitant grynųjų pinigų, vertybinių popierių, mokėjimo kortelių, papuošalų, meno kūrinių, mobiliųjų telefonų, automobilių priedų, sporto įrangos, sugadinimo ar praradimo. Daugiau informacijos apie draudimą rasite skyriuje „Būtina perskaityti“ ir Bendrosiose draudimo sąlygose, skirtose ,,Rainbow Tours S.A.“ organizuojamų kelionių dalyviams, su kuriomis kiekvienas dalyvis gali ir privalo susipažinti prieš išvykimą. Dalyviai, neįsigiję papildomo draudimo (pvz., sporto pasekmių šalinimo ar lėtinių ligų gydymo draudimo), visas išlaidas padengia patys.

12. Pretenzijos.

Negavęs vienos iš turizmo paslaugos pagal sutartį, Dalyvis gali pateikti pretenziją kelionės metu arba per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Jei kelionės metu atsiranda nesklandumų, Dalyvis privalo nedelsdamas pagal galimybes pranešti apie tai kelionės vadovui arba vietiniam Biuro atstovui atsižvelgdamas į šių nesklandumų aplinkybes. Šiuo atveju atitinkamai taikomos BDS 4B p. nuostatos. Dalyvis gali išsiųsti pranešimą, reikalavimą ar skundą dėl kelionės vykdymo Biurui arba tiesiogiai kelionių pardavimo agentui, iš kurio įsigijo kelionę. Kelionių pardavimo agentas nedelsdamas perduoda Dalyvio pranešimą, reikalavimą ar skundą Biurui. Laikoma, kad pranešimas, reikalavimas ar skundas yra pateiktas Biurui jo įteikimo Kelionių pardavimo agentui dieną. Dalyvio pretenzija turi būti parengta raštu (lenkų kalba) ir išsiųsta registruotu paštu (ne faksu ir ne el. paštu) Biuro arba kelionių pardavimo agento buveinės adresu. Visos pretenzijos turi būti išnagrinėtos per 30 dienų nuo jų įteikimo Biurui dienos, tačiau pateikus pretenziją kelionės vadovui ar vietiniam Biuro atstovui kelionės metu – per 30 dienų nuo kelionės pabaigos. Ypatingais atvejais Biuras turi teisę pratęsti atsakymo į pretenziją terminą iki 60 dienų raštu informuodamas apie tai Dalyvį per 30 dienų. Laikoma, kad atsakymas yra pateiktas, jei jis išsiunčiamas pašto įstaigoje iki atsakymo suteikimo termino pabaigos. Jei Dalyvis apskundžia Biuro atsakymą, Biuras neprivalo atsakyti į šį skundą. Dalyvis turi teisę pasinaudoti kitais ginčų sprendimo būdais, žr. 19 p.
Pretenzijos dėl skrydžių į paskirties vietą ir iš jos, bagažo sugadinimo arba praradimo skrendant lėktuvu nagrinėjamos remiantis 1929 m. Varšuvos konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo su vėlesniais pakeitimais ir priedais, 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 261/2004, nustatančiu bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, ir Lenkijos Respublikos Aviacijos įstatymu. Pagal šiuos teisės aktus keleivis (turintis vardinį bilietą) turi teisę pateikti pretenziją atitinkamų avialinijų atstovybei ir išnaudojęs visas pretenzijų pateikimo galimybes – skundą Keleivių teisių atstovui registruotu paštu (adresas: Marcina Flisa 2, 02-247, Varšuva) arba elektroniniu paštu (išsamią informaciją rasite http://pasazerlotniczy.ulc.gov.pl). Daugiau informacijos skaitykite skyriuje „Būtina perskaityti“. Pretenzijas, susijusias su kelionės draudimu, galima pateikti draudimo bendrovės „TU Europa S.A.“ Pretenzijų nagrinėjimo departamentui raštu (el. paštu), žodžiu pagal pretenzijos pateikimo formą draudiko buveinėje arba regioniniame biure, paskambinus bendruoju draudiko telefonu 801 500 300 arba pasinaudojus interneto svetainėje www.tueuropa, skiltyje „Klientų aptarnavimo centras“, prieinama programėle. Aktualūs draudiko kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.tueuropa.pl Draudikas privalo išnagrinėti pretenziją per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Ypač sudėtingais atvejais, kai pretenzijos neįmanoma išnagrinėti per pirmiau nurodytą terminą, pretenzijos pateikėjui raštu pranešama apie vėlavimo priežastį ir numatomą atsakymo pateikimo datą. Pretenzijos nagrinėjimo terminas negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Atsakymas į pretenziją pateikiamas raštu arba naudojant kitą patvariąją laikmeną. Atsakymas gali būti pateiktas ir elektronine forma pretenzijos pateikėjui pareikalavus. Draudiko veiklą prižiūri Finansų priežiūros komisija.

13. Biuro atsakomybė, atsakomybės panaikinimas / apribojimas.

Biuras prisiima atsakomybę už sutartyje nurodytų turizmo paslaugų suteikimą, nepriklausomai nuo to, ar šias paslaugas teikia Biuras, ar kiti turizmo paslaugų teikėjai. Jei specialieji įstatymai apriboja atvejus ar sąlygas, kuriomis kelionės dalį sudarančių turizmo paslaugų teikėjai turi atlyginti žalą ar sumokėti kompensaciją, tie patys apribojimai taikomi ir Biurui.
Dalyviui turi būti sumažinta kaina už kiekvieną nesklandumų laikotarpį, jei šie nesklandumai atsirado ne dėl Dalyvio veiksmų ar neveikimo. Šiuo atveju atitinkamai taikomos BDS 4B p. nuostatos. Pirmiau nurodyta kaina, atlyginama žala ar mokama kompensacija atitinkamai sumažinama keleiviui pasinaudojus kainos sumažinimu ar kompensacija pagal 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 261/2004, nustatantį bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL, L 46, 2004-02-17, p. 1), 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL, L 315, 2007-12-03, p. 14), 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju (OL, L 131, 2009-05-28, p. 24), Reglamentą (ES) Nr. 1177/2010 ir Reglamentą (ES) Nr. 181/2011 arba kitus teisės aktus.
Dalyvis neturi teisės į kompensaciją ar žalos atlyginimą už sutarties nevykdymą, jei Biuras įrodo, kad nesklandumai atsirado dėl Dalyvio ar trečiojo asmens, nesusijusio su sutartyje numatytų turizmo paslaugų teikimu, kaltės ir nesklandumų neįmanoma buvo numatyti ar išvengti, arba nesklandumai įvyko dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių. Biuras neprisiima atsakomybės, jei Dalyviai atsisako kelionės jos metu, išskyrus BDS 4B p. ir Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatyme numatytus atvejus. Biuras neužtikrina laisvos vietos transporto priemonėje (autobuse, mikroautobuse ar lėktuve), jei Dalyvis savavališkai (t. y. be Biuro sutikimo) pakeičia įlipimo ar išskridimo vietą. Biuras neatsako už kompetentingų pasienio / migracijos tarnybų pareigūnų priimtus sprendimus neįleisti Dalyvio į atitinkamą šalį, jei šios aplinkybės atsiranda išimtinai dėl šių pareigūnų veiksmų ar neveikimo ir ne dėl Biuro kaltės. Šiuo atveju atitinkamai taikomos BDS 7 p. nuostatos. Biuras neatsako už bagažo praradimą arba sugadinimą dėl Dalyvio ar trečiojo asmens, nesusijusio su turizmo paslaugų teikimu, kaltės arba dėl atsiradusių nenugalimos jėgos aplinkybių. Biuras neatsako už organizuotos turistinės kelionės programos pakeitimą kelionės Dalyviams pareikalavus ir sutikus. Biuras neatsako už sutartis, kurias lankymosi vietoje Dalyvis sudaro pats su trečiaisiais asmenimis. Biuras apriboja savo atsakomybę už organizuotos turistinės kelionės metu nesuteiktas ar netinkamai suteiktas paslaugas iki trigubos kelionės kainos, tačiau ji netaikoma dėl asmeniui sukeltos žalos ir Biuro tyčia ar dėl didelio neatsargumo sukeltos žalos. Biuro atsakomybė taip pat apribojama Lenkijos Respublikos pasirašytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais. Kataloge aprašytos laisvai pasirenkamos ekskursijos nurodytos tik informaciniais tikslais, jos neįeina į pasiūlymą. Biuras taip pat neužtikrina, kad jos visos bus organizuojamos.

14. Privaloma, įstatymų reikalaujama Kelionių organizatoriaus garantija.

Biuras taiko atitinkamą draudimo garantiją, išduotą draudimo bendrovės „TU Europa S.A.“, garantijos numeris ir ją išdavusios draudimo bendrovės pavadinimas kiekvieną kartą pateikiamas sutartyje, taip pat kiekvienas avansą sumokėjęs Dalyvis gali gauti Biuro draudimo poliso kopiją pareikalavęs (jį taip pat galima peržiūrėti interneto svetainėje www.r.pl). Draudimas apima atvejus, kai Biuras negali užtikrinti Dalyvio grįžimo į šalį ir kompensuoja Dalyvio išlaidas, jei neįvykdo sutarties sąlygų. Dalyvis privalo nedelsdamas susisiekti su Draudiku (telefono numeriai nurodyti skyriuje „Būtina perskaityti“, dalyje „Pagalbos centras“). Draudikas praneša kompetentingam vaivadijos maršalkai ir išmoka avansą grįžimo į šalį išlaidoms padengti per 3 darbo dienas nuo rašytinio kompetentingo vaivadijos maršalkos arba jo nurodytos įstaigos įsakymo gavimo dienos.

15. Kelionės atšaukimas.

Rengdamas grupines organizuotas turistines keliones, Biuras gali nutraukti sutartį ir grąžinti visus Dalyvio už kelionę sumokėtus pinigus be papildomo žalos atlyginimo ar kompensacijos nesurinkęs mažiausios grupės (kelionių autobusu atveju – ne mažiau kaip 30 asmenų, kelionių reisiniu lėktuvu atveju – ne mažiau kaip 40 asmenų, kelionių užsakomuoju reisu atveju – ne mažiau kaip 160 asmenų) ir pranešęs Dalyviui apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jei šios kelionės trukmė yra ilgiau kaip 6 dienos; prieš 7 dienas, jei kelionės trukmė yra 2–6 dienos; prieš 48 valandas iki organizuotos turistinės kelionės pradžios, jei šios kelionės trukmė yra mažiau kaip 2 dienos; atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms ir pranešęs Dalyviui apie sutarties nutraukimą nedelsdamas, iki kelionės pradžios. Pirmiau nurodytais atvejais Biuras grąžina Dalyviui visus jo pagal sutartį sumokėtus pinigus per 14 dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.
DĖMESIO! Jei kelionė atšaukiama nesurinkus mažiausios grupės, Dalyviui apie tai pirmiausia pranešama telefonu ir vėliau raštu ar naudojant kitą patvariąją laikmeną.

16. Kelionės atšaukimas arba termino pakeitimas.

Dalyvis gali nutraukti sutartį bet kuriuo metu iki kelionės pradžios. Norėdamas nutraukti sutartį, Dalyvis privalo raštu įspėti apie tai Biurą. Šiuo atveju keleivis privalo sumokėti Organizatoriui toliau nurodytą fiksuoto dydžio baudą už sutarties nutraukimą:
nutraukiant likus daugiau nei 45 dienoms iki išvykimo dienos – 7 proc. kelionės kainos;
nutraukiant likus 44–31 d. iki išvykimo dienos – 20 proc. kelionės kainos;
nutraukiant likus 30–21 d. iki išvykimo dienos – 30 proc. kelionės kainos;
nutraukiant likus 20–15 d. iki išvykimo dienos – 50 proc. kelionės kainos;
nutraukiant likus 14–8 d. iki išvykimo dienos – 70 proc. kelionės kainos;
nutraukiant likus 7–4 d. iki išvykimo dienos – 80 proc. kelionės kainos;
nutraukiant likus 3 dienoms iki išvykimo dienos arba vėliau – 95 proc. kelionės kainos.
Mokestis atskaičiuojamas nuo keleivio sumokėtos įmokos.
Mokestis už sutarties nutraukimą kelionės metu (dalyvavimo nutraukimas) sudaro 100 proc. kelionės kainos.
Jei pagal sudarytą sutartį į organizuotą turistinę kelionę vyksta keli Dalyviai, nutraukus sutartį bent vienam iš jų arba pasikeitus Dalyvio amžiui, Biuras turi teisę perskaičiuoti šios organizuotos turistinės kelionės kainą. Dalyvis gali atsisakyti dalyvauti vietoje rengiamoje ekskursijoje (laisvai pasirenkamoje), kurią įsigijo prieš išvykdamas iš Lenkijos, nepatirdamas išlaidų, jei praneša apie tai ne mažiau kaip prieš 1 dieną iki pagrindinės kelionės, kurios metu ši vietoje organizuojama ekskursija (laisvai pasirenkama) turėjo būti organizuota, pradžios. Prasidėjus organizuotai turistinei kelionei, bauda už atsisakymą dalyvauti laisvai pasirenkamoje ekskursijoje sudaro 100 proc. jos kainos.
Dalyvis gali pasirinktinai įsigyti kelionės atšaukimo draudimą (padengiantį ir ankstesnio grįžimo iš kelionės išlaidas), kurį siūlo draudimo bendrovė „TU Europa S.A.“, žr. skyrių „Būtina perskaityti“.

17. Teisių ir pareigų, kylančių iš sudarytos sutarties, perkėlimas.

Dalyvis gali be Biuro sutikimo perkelti asmeniui, atitinkančiam dalyvavimo kelionėje sąlygas, visas jam pagal sutartį suteiktas teises, jei šis asmuo kartu prisiima visas iš tos sutarties kylančias pareigas.
Biuras pripažįsta teisių perkėlimą ir pareigų priėmimą, jei Dalyvis praneša apie tai Biurui raštu arba naudodamas patvariąją laikmeną per protingą terminą. Pranešimas, pateiktas likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki kelionės pradžios, laikomas pateiktu per protingą terminą.
Jei dėl teisių perkėlimo ir pareigų priėmimo Biuras patiria papildomų išlaidų, jis gali reikalauti iš Dalyvio jas atlyginti. Šios išlaidos turi būti pagrįstos ir negali viršyti tikrųjų išlaidų, kurias Biuras patyrė perleidęs sutartį dėl dalyvavimo kelionėje kitam asmeniui. Už nesumokėtą kelionės kainos dalį ir išlaidas, kurias Biuras patyrė dėl pasikeitusio kelionės dalyvio, kartu ir kiekvienas atskirai atsako Dalyvis ir jo teisių perėmėjas.
DĖMESIO! Apie pasikeitusį kelionės dalyvį Biurui turi būti pranešta raštu arba naudojant patvariąją laikmeną per tokį laiką, kurio užtektų reikalingoms vizavimo procedūroms ir oro vežėjams pateikiamų kelionės dalyvio duomenų pakeitimams atlikti.

18. Asmens duomenų apsauga.

Biuras yra Dalyvių asmens duomenų valdytojas. Asmens duomenys pateikiami savanoriškai, tačiau jie yra reikalingi siekiant tinkamai įvykdyti turizmo paslaugų teikimo sutartį. Nepateikus asmens duomenų, negalima įvykdyti sutarties. Dalyviai turi teisę susipažinti su pateiktais asmens duomenimis, juos taisyti, reikalauti juos pašalinti, apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti dėl asmens duomenų tvarkymo ir perkelti duomenis. Dalyviai taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei duomenys tvarkomi pažeidžiant teisinius reikalavimus. Lenkijoje – tai Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas. Biuras tvarko asmens duomenis siekdamas įvykdyti turizmo paslaugų teikimo sutartį, suteikti paslaugas pagal sutartį ir užtikrinti atsiskaitymų įvykdymą pagal sutartį, taip pat siekdamas įgyvendinti toliau nurodytus teisėtus Biuro interesus. Asmens duomenų tvarkymo siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį teisinis pagrindas yra 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, panaikinančio Direktyvą 95/46/EB (toliau – BDAR) 6 str. 1 d. b p. Asmens duomenys taip pat tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. f p., t. y. dėl teisėtų Biuro interesų, siekiant užtikrinti privalomų atsiskaitymų įvykdymą pagal sudarytą sutartį, pateikti pretenzijas, ištirti poreikių patenkinimą ir vykdyti tiesioginę rinkodarą. Jei Dalyviai sutinka gauti rinkodaros pranešimus el. paštu ir telefonu, tai reglamentuoja 2002-07-18 d. Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 10 str. ir 2004-07-16 d. Telekomunikacijų įstatymo 172 str. nuostatos. Tvarkant asmens duomenis visais klausimais, kuriais reikalingas atskiras Dalyvių sutikimas, Dalyviai gali bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumo. Asmens duomenų gavėjai: oro linijų bendrovės, autobusų, keltų bendrovės, viešbučiai, draudimo bendrovės, įskaitant „TU Europa S.A.“, kurios buveinės adresas: Gwiaździsta g. 62, Vroclavas, bankai, mokėjimo įstaigos, kelionių pardavimo agentai, bendradarbiaujantys su Organizatoriumi pagal komercinio atstovavimo ir franšizės sutartis, užsienio partneriai, vykdantys sudarytą sutartį, bendrovės, teikiančios buhalterinės apskaitos ir teisines paslaugas, taip pat bendrovės, teikiančios IT paslaugas, įskaitant prieglobą, bei valstybės institucijos, įskaitant mokesčių inspekciją. Asmens duomenys tvarkomi visą sutarties vykdymo laikotarpį, taip pat visą laiką, kuris reikalingas siekiant tinkamai atsiskaityti pagal sutartį ir gauti tinkamo sutarties įvykdymo patvirtinimą, t. y. per nustatytą pretenzijų pateikimo terminą ir mokesčių įstatymuose numatytą laiką. Taip pat asmens duomenys tvarkomi tol, kol Biuras atlieka rinkodaros veiksmus, arba tol, kol Dalyviai sutinka tęsti duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, arba tol, kol Dalyviai atšaukia sutikimą gauti rinkodaros pranešimus elektroniniu paštu arba telefonu. Dalyviai gali nesutikti dėl pateiktų asmens duomenų tvarkymo dėl dviejų priežasčių. Jei Biuras tvarko asmens duomenis:
– įgyvendindamas teisėtus interesus, Dalyvis gali nesutikti dėl jo asmens duomenų tvarkymo dėl priežasčių, susijusių su jo ypatinga situacija, tačiau šiuo atveju Dalyvis turi pagrįsti savo nesutikimą;
– tiesioginės rinkodaros tikslais, Dalyvis gali nesutikti bet kuriuo atveju ir šio nesutikimo nereikia pagrįsti.

19. Baigiamosios nuostatos

Sutarties sąlygose nenumatytais klausimais taikomos 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso (Žin., 1964 m., Nr. 16, poz. 93, su vėlesn. pakeit.) ir 2017 m. lapkričio 24 d. Organizuotų turistinių kelionių ir susijusių turizmo paslaugų įstatymo (Žin., 2017 m., poz. 2361) nuostatos. Visi tarp Šalių kylantys ginčai bus sprendžiami derybomis, o Šalims nesusitarus – kompetentingame teisme. Šalys savanoriškai gali pasinaudoti neteismine skundų ir pretenzijų nagrinėjimo bei teisių gynimo procedūra. Toliau pateiktos nuostatos yra informacinio pobūdžio ir negali būti interpretuojamos kaip Biuro įsipareigojimas taikyti neteisminę ginčų sprendimo procedūrą. Savo sutikimą arba atsisakymą dalyvauti neteisminėje vartotojų skundų nagrinėjimo procedūroje Biuras pateikia raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną neišsprendus ginčo dėl Vartotojo pateiktos pretenzijos. Neteisminės vartotojų skundų nagrinėjimo procedūros taisyklės ir verslininkų pareigos šioje srityje reglamentuojamos atskirais įstatymais (įskaitant 2016-09-23 d. Įstatymą dėl vartotojų skundų nagrinėjimo ne teismo tvarka (Žin., 2016 m., poz. 1823) arba teisės aktais, taikomais asmenų, kompetentingų nagrinėti vartotojų skundus. Išsamią informaciją apie neteisminę skundų ir pretenzijų nagrinėjimo bei teisių gynimo procedūrą, kuria gali pasinaudoti Dalyvis, kuris yra vartotojas, ir apie prieigą prie šių procedūrų galima gauti apskričių (miestų) vartotojų atstovų, visuomeninių organizacijų, ginančių vartotojų teises pagal įstatymus, Vaivadijų prekybos inspekcijų inspektorių buveinėse ir interneto svetainėse bei šioje Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos interneto svetainėje https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsu-menckich.php". Konkurencijos ir vartotojų apsaugos tarnybos pirmininkas tvarko viešą asmenų, įgaliotų spręsti vartotojų skundus ne teismo tvarka, registrą. Dalyvis, kuris yra vartotojas, gali pasinaudoti neteismine skundų ir pretenzijų nagrinėjimo bei teisių gynimo procedūra tokiu būdu: gali kreiptis į nuolatinį vartotojų taikos teismą, nurodytą 2000-12-15 d. Prekybos inspekcijos įstatymo 37 str. (Žin., 2001 m., Nr. 4, poz. 25, su vėlesn. pakeit.), pateikdamas prašymą nagrinėti ginčą, kylantį iš sudarytos sutarties. Dalyvis gali kreiptis į Vaivadijos prekybos inspekcijos inspektorių pagal 2000-12-15 d. Prekybos inspekcijos įstatymo 36 str. (Žin., 2001 m., Nr. 4, poz. 25, su vėlesn. pakeit.), pateikdamas prašymą pradėti mediacijos procesą sprendžiant Dalyvio ir Biuro ginčą ne teismo tvarka. Nagrinėjant ginčą Dalyvis gali gauti nemokamą pagalbą taip pat iš apskrities (miesto) vartotojų atstovo arba visuomeninės organizacijos, ginančios vartotojų teises pagal įstatymus (be kita ko, iš Vartotojų federacijos, Lenkijos vartotojų asociacijos). Dalyvis gali pateikti skundą per ODR platformą http://ec.europa.eu/consumers/odr. Šioje platformoje taip pat pateikiama informacija apie ginčų, kurie gali kilti tarp verslininkų ir Vartotojų, sprendimo būdus ne teismo tvarka.

Šios sąlygos galioja sutartims, kurios sudaromos nuo 2020 m. vasario 1 d.